In het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) werken Rijk en decentrale overheden samen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Doel van de samenwerking is om uiteindelijk overal te voldoen aan de (Europese) grenswaarden voor stikstofdioxide (NO2) en fijnstof (PM10). In Rotterdam wordt de norm voor NO2 nog overschreden langs een aantal drukke straten. De norm voor PM10 wordt niet overschreden. De meest actuele resultaten van de monitoring van het NSL kunt u bekijken op nsl-monitoring.nl.

Aanpassingen

Er is nu een concept-kabinetsbesluit Aanpassing Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 2018. Van 27 maart tot en met 7 mei 2018 kunt je jouw mening (zienswijze) hierover geven. Het huidige NSL blijft in stand, maar er wordt een knelpuntenanalyse en maatregelenpakket aan toegevoegd. De knelpuntenanalyse gaat in op de oorzaak van de overschrijdingen van de grenswaarden voor luchtkwaliteit. De maatregelen zijn bedoeld om de beoogde grenswaarden sneller te halen.

Concrete maatregelen

Er worden op nationaal niveau honderd extra maatregelen voorgesteld. Maatregelen die op korte termijn effect hebben, zoals de herinrichting van een kruispunt. En acties die op iets langere termijn werken, zoals extra investeringen in elektrische laadpalen. Daarnaast komt het Rijk met wetgeving die het mogelijk maakt voor gemeenten om lagere parkeertarieven te vragen voor voertuigen die minder vervuilend zijn.

Stukken bekijken

Alle documenten staan op platformparticipatie.nl/aanpassingnsl2018. Op papier kun je de stukken van dinsdag 27 maart tot en met maandag 7 mei tijdens normale openingstijden bekijken bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijnstraat 8, Den Haag. Dit kan alleen op afspraak (telefoon (070) 456 89 99).

joUw zienswijze is welkom

Een zienswijze indienen kan op drie manieren. Je ontvangt altijd een ontvangstbevestiging.

 • Digitaal
  Via platformparticipatie.nl/aanpassingnsl2018.
 • Mondeling
  Telefonisch tijdens kantooruren via telefoonnummer (070) 456 89 99
 • Per post
  Directie Participatie
  T.a.v. Aanpassing NSL
  Postbus 30316, 2500 GH Den Haag


27 maart 2018